[X]
គោលការណ៍ឯកជន

យើងខ្ញុំ, DailyTV (ខាងក្រោមនេះជា ""យើងខ្ញុំ"", ""របស់យើង"" និង ""យើង"") បានអនុម័តគោលការណ៍ឯកជនដូចខាងក្រោមនេះ (ខាងក្រោមនេះជា ""គោលការណ៍ឯកជន"" ) ស្តីពីការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានសមស្របរួមទាំងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក (ខាងក្រោមនេះគឺ ""ព័ត៌មាន, ល។ "")។ ទាក់ទងនឹងសេវាកម្មដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុនរបស់យើង។ យើងខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

ការប្រមូលព័ត៌មាន
ដូចគ្នាជាមួយoperators គេហទំព័រជាច្រើន យើងខ្ញុំប្រមូល ប្រភេទពត៌មាន non-personally-identifying ដែលជាធម្មតាមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធរុករកនិងserver ដូចជា ប្រភេទbrowser, ភាសា, ការនិយម, referring sites, និង ពេលវេលារបស់អ្នកទស្សនាធ្វើការស្នើសុំ។ គោលបំណងក្នុងការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់អំពីរបៀបអ្នកទស្សនាប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។

លើសពីនេះ យើងខ្ញុំប្រមូលពត៌មាន personally-identifyingដូចជា internet protocol (IP) addresses. យើងខ្ញុំមិនប្រើពត៌មាននេះដើម្បីសម្គាល់អ្នកទស្សនាឬបើកជាសាធារណៈឡើយ លើកលែងតែក្នុងកាលៈទេសៈរៀបរាប់ខាងក្រោម។

អ្នកទស្សនាគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំជ្រើសរើសការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយយើងតាមការស្នើសុំឲ្យយើងខ្ញុំប្រមូលពត៌មានpersonally-identifying។ យើងខ្ញុំប្រមូលពត៌មានរបស់អ្នកពេលអ្នកចុះឈ្មោះឬបំពេញពត៌មានស្នើសុំក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំ។ ម៉្យាងទៀត អ្នកអាចទស្សនាគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំដោយមិនបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណ។ យើងខ្ញុំប្រមូលពត៌មានរបស់អ្នកតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដៃ។ ក្នុងករណីនិមួយៗ យើងខ្ញុំប្រមូលតែពត៌មានដែលសំខាន់ ឬសមរម្យដើម្បីបំពេញបំណងអ្នកទស្សនាក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយយើងខ្ញុំ។ យើងមិនបង្ហើបពត៌មាន personally-identifying លើកលែងករណីរៀបរាប់ខាងក្រោម។ អ្នកទស្សនាតែងតែមានសិទ្ធិក្នុងការបដិសេដមិនឲ្យ ពត៌មានpersonally-identifying រួមជាមួយនិងការពន្យល់ពីសកម្មភាពរបស់គេហទំព័រមួយចំនួនដែលមិនអាចចូលរួមបាន។

ការការពារព័ត៌មាន
យើងខ្ញុំអនុវត្តវិធីការពារសុវត្ថិភាពពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួលរបស់អ្នកពេលអ្នកធ្វើការភ្ជាប់ទៅពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានចុះឈ្មោះនិងមានផ្តល់email របស់អ្នក យើងខ្ញុំអាចផ្ញើរemailជូនដំណឹងអ្នកម្តងម្កាល់អំពីអ្វីដែលកើតមានឡើងជាមួយនិងDailyTV និង ផលិតផលDailyTV ។ យើងខ្ញុំនឹងធ្វើតាមភាពចាំបាច់ក្នុងការការពារការភ្ជាប់ ការប្រើប្រាស់ ការកែប្រែឬការបំផ្លាញនូវពត៌មានnon-personally-identifying និងpersonally-identifying ដែលគ្មានការអនុញ្ញាត។

Cookies
cookie គឺជាសសៃពត៏មានដែលគេហទំព័រផ្ទុកនូវលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ហើយដែលbrowser របស់អ្នកទស្សនាផ្តល់ទៅគេហទំព័ររាល់ពេលអ្នកទស្សនាត្រលប់មកវិញ។យើងប្រើcookieដើម្បីចងចាំអ្នកនៅពេលចូល យកលំនាំក្នុងការរុករក និងសម្របសម្រួលបទពិសោធន៍របស់អ្នកលើគេហទំព័រយើងខ្ញុំ។ប្រភេទពត៌មានដែលយើងប្រមូលគឺផ្អែកលើពត៌មាននិងសេវាកម្មដែលអ្នកភ្ជាប់និងប្រើប្រាស់ ប៉ុន្តែឋចាធម្មតាមិនផ្ទុកឬចងពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទេ។ ជាងនេះទៅទៀត យើងប្រើcookieសម្រាប់បំពេញបំណងផ្សេងៗក្នុងការផ្សព្វផ្សាយតាមការចូលចិត្តរបស់អ្នក។ បើសិនជាអ្នកមិនចង់ទទួលcookie អ្នកអាចកំណត់ប្រព័ន្ធរុករករបស់អ្នក ដូចនេះ កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកមិនទទួលcookie ទេទោះបីនេះអាចរារាំងឬកំណត់នូវពត៌មាននិងការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំ។

ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
ការផ្សព្វផ្សាយលេចនៅលើ គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំអាចនឹងបានមកពីដៃគូឃោសនាដែលអាចកំណត់cookies។ cookies ទាំងនេះអនុញ្ញាតserver ផ្សព្វផ្សាយដើម្បីសម្គាល់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នករាល់ពេលគេផ្ញើរការឃោសនាonlineដើម្បីផ្តុំពត៌មានអំពីអ្នកនិងអ្នកប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។ ពត៌មាននេះអនុញ្ញាតបណ្តាញឃោសនានាំមកនូវការផ្សព្វផ្សាយដែលគេជឿជាក់ថាអ្នកនឹងចូលចិត្ត។ គោលការណ៍ឯកជនភាពក្តោបនូវការប្រើប្រាស់cookiesដោយDailyTVនិងមិនទៅលើcookies របស់អ្នកផ្សព្វផ្សាយឡើយ។

ភាគីទីបី
តាមការសម្រេចចិត្តរបស់យើង យើងអាចជួនកាលរួមបញ្ចូលឬផ្តល់នូវផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបីនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។ គេហទំព័រភាគីទីបីទាំងនេះមានគោលនយោបាយឯកជនដាច់ដោយឡែកនិងឯករាជ្យ។ ដូច្នេះយើងពុំមានទំនួលខុសត្រូវឬការសងចំពោះខ្លឹមសារនិងសកម្មភាពនៃគេហទំព័រភ្ជាប់ទាំងនេះទេ។ យ៉ាងណាក៏ដោយយើងស្វែងរកការការពារសុចរិតភាពនៃគេហទំព័ររបស់យើងនិងស្វាគមន៍ចំពោះមតិយោបល់នានាអំពីគេហទំព័រទាំងនេះ។

ការយល់ព្រមរបស់អ្នក
តាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើង អ្នកយល់ព្រមនឹងគោលការណ៍ឯកជនរបស់យើង។

ការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ឯកជន
ប្រសិនបើយើងសម្រេចចិត្តផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ឯកជនរបស់យើង យើងនឹងបង្ហាញការផ្លាស់ប្តូរទាំងនោះនៅលើទំព័រនេះ។ គោលការណ៍នេះត្រូវបានកែប្រែចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី 8 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2017 ។